Hva Europa tenker: Hvordan teknologi vil påvirke arbeidsplasser

Et optimistisk syn på fordelene med ny teknologi på arbeidsplassen i Europa må ikke møtes med makelighet.

Hva Europa tenker: Hvordan teknologi vil påvirke arbeidsplasser

Tenk deg en fremtid der masseproduksjon erstattes av hyperlokal utskrift, der man bruker avansert teknologi i sitt eget hjem for å hindre sykdom, der virtuelle møter skjer med hologrammer når arbeidstakere på ulike steder samarbeider på morgendagens arbeidsplass. Denne fremtiden er langt nærmere enn vi kanskje tror.

Dette synet på fremtiden på arbeidsplassen er ikke fantasi, det er en virkelighet som er på vei, slik det fremkommer i Epsons nye undersøkelse som utforsker hvordan ledere og arbeidstakere i europeiske bedrifter oppfatter morgendagens arbeidsplass. Over halvparten (57 prosent) av den europeiske arbeidsstyrken fordelt på ulike bransjer, inkludert helsevesen, utdanning, detaljhandel og industriell produksjon, mener at teknologien vil føre til at dagens bransje- og organisasjonsmodeller går i oppløsning i løpet av de neste ti årene, og 6 % mener at deres individuelle arbeidslivsroller ikke lenger vil eksistere. Så, er fremtidsutsiktene virkelig dårlige?

Et positivt syn på endring

Til tross for de enorme omveltningene det forventes at den teknologiske utviklingen vil medføre, er virkeligheten at når 17 eksperter og fremtidsforskere delte sitt syn på hvordan teknologi kan forme fremtidens arbeidsplass, uttrykte 64 prosent av europeiske arbeidstakere et positivt syn om den fremtiden de ser for seg.

Optimisme er imidlertid ikke nok i seg selv. En positiv omveltning i næringslivet krever at organisasjonene fokuserer på og engasjerer seg for å skape endring. Som tingene står nå, mener bare 14 prosent av arbeidstakerne at organisasjonene deres er «svært gode» på følge med på den teknologiske utviklingen, og bare 28 prosent tror at organisasjonene deres er spesielt gode til å implementere ny teknologi.

Organisasjonene bør være oppmerksomme på de betydelige bekymringene hos arbeidstakerne når de skal ta tak i denne utfordringen. Totalt mente 75 prosent av de spurte at innføring av ny teknologi vil føre til færre arbeidsplasser. Dette tallet variert betydelig etter land. Spanske arbeidstakere ansatte var mest bekymret, med hele 8 av 10 som forutser en reduksjon i arbeidsstokken. Tyske arbeidstakere var minst pessimistiske. Der var det 67 prosent som var bekymret for dette resultatet. Siden Spania for øyeblikket har den nest høyeste arbeidsledigheten i EU, 1og Tyskland har den nest laveste, må det vel også anses som sannsynlig at dagens situasjon kan spille en viss rolle i deres relative optimisme.

Optimisme per bransje

Variasjoner etter bransje viste en like interessant trend. Arbeidstakere i produksjonsindustrien viste seg å være overraskende optimistiske. 75 prosent av arbeidstakerne forutser en tendens mot en mer lokalisert produksjonsmodell, og 55 prosent forventer at antallet medarbeidere vil være det samme eller stige. Med den betydelige forventede innvirkningen av 3D-utskrift bare innen produksjonsindustrien, var dette et spennende innblikk i arbeidstakernes positive oppfatning.

Innen utdanning var imidlertid respondenter mindre optimistiske. Mens de uttrykker en del bekymringer for innlæring av kunnskaper som resultat av økt teknologibruk i utdanningssektoren, uttrykte de også bekymringer rundt faktorer som kan begrense innføringen. Arbeidstakere i utdanningssektoren ser den største trusselen mot fremtidige generasjoners utdanning innen finansiering, videreutdanning av lærere og utdatert teknologi. Faktisk tror 61 prosent av arbeidstakerne i denne sektoren at lærerne ikke har den kompetansen som kreves for å kunne undervise elevene i de ferdighetene som kreves for å kunne bruke ny teknologi gjennom de nærmeste ti årene. Vi vil se nærmere på disse tankene senere i denne serien.

Hva lærer vi av europeiske arbeidstakeres oppfatninger? På mange måter at vi ikke kan være makelige eller selvgode, endringene kommer, og det ser ut til at de følges av en ekte optimisme for de omveltningene de vil føre med seg. Det store spørsmålet er om organisasjonene kan levere den positive effekten, og hvem som til syvende og sist vil ta ansvaret for å sikre at de gjør det.

Vil du vite mer?

Den fullstendige rapporten gir deg utfyllende informasjon, og du kan laste den ned her