EPSON OG MILJØET

Epson & the Environment

Epson og miljøet

Vi har alle en rolle å spille for å bygge en bedre fremtid. For Epson betyr rollen som bærekraftig selskap å være oppmerksom på alle ledd i organisasjonen – fra den minste lyspære til den største fabrikken. Den er grunnlaget for vår innovasjon, driver vår vekst, motiverer våre medarbeidere og gjør oss dermed i stand til å bidra positivt i samfunnet. Den er også viktig for måten vi samarbeider med partnerne våre i forsyningskjeden på.

Miljøvisjon 2050

Epsons visjon er å bli et uunnværlig selskap som bruker sin effektive, kompakte og presise teknologi for å oppnå bærekraft i en sirkulær økonomi

Epson vil bli karbonnegative og fri for bruk av underjordiske ressurser¹ innen 2050 for å oppnå bærekraft og berike lokalsamfunn.

«Vi ønsker å tilby bedrifter over hele Europa et klart og tydelig «grønt valg» for produktene de bruker», sier Yoshiro Nagafusa, president for Epson Europe. «Jeg hører hver dag fra kunder om deres behov for teknologi som er mer miljøvennlig, kostnadseffektiv og effektiv. Dette er det Epson har levert, og det vi har oppnådd, i tillegg til den samlede gevinsten, ligger hos våre forretningskunder som har tatt valget om å gå over fra laser- til blekkskriverteknologi.»

I 2008 etablerte Epson Environmental Vision 2050, en uttalelse om miljømålene våre ut mot 2050. Verden har siden forandret seg. Den globale innsats for å oppnå sosial bærekraft øker, med FNs bærekraftsmål (SDG) og Paris-avtalen som viser kurs mot avkarbonisering. I lys av disse endringene har Epson revidert visjonen i 2018 og spesifisert tre tiltak som selskapet skulle iverksette.

I mars 2021 reviderte Epson visjonen ytterligere, og satte seg spesifikke mål som gjenspeiler Epsons sterke forpliktelse til å ta opp store samfunnsproblemer som dekarbonisering og ressursresirkulering.

Epson har etablert mål for reduksjon av klimagassutslipp frem til 2030 i tråd med 1,5 °C-scenarioet i Paris-avtalen og kriteriene for Science Based Targets-initiativet (SBTi).

Hovedpunkter

Målene for 2025

Som en del av vår konsernvisjon 2025 ønsker vi å bidra til utviklingen av et bærekraftig samfunn ved å bruke våre effektive, kompakte og nøyaktige teknologier til å redusere miljøbelastningen av produkter og tjenester gjennom hele livssyklusen

Store selskaper, som for eksempel Epson, har makt til å få gjennom endringer raskere gjennom sine globale forsyningskjeder og med direkte påvirkning via produktutvikling som gjør kretsløpsøkonomimodellen til en realitet. Selv i dagens digitale verden anses skriveren som et viktig forretningsverktøy av 77 % av kontoransatte i EU5². Undersøkelser viser også at å lese på papir i motsetning til digitale skjermer fører til bedre leseforståelse og konsentrasjon og lavere stressnivåer³. Våre WorkForce Pro-blekkskrivere bruker for eksempel nå opptil 96 % mindre energi, gir opptil 94 % mindre avfall og slipper ut opptil 92 % mindre CO₂ enn sammenlignbare laserskrivere⁴.

I tillegg til å forbedre utformingen av og ytelsen i eksisterende produkter, har prinsippene for kretsløpsøkonomi tvunget Epson til å se på virksomheten sin fra en annen side. Vi har satt i gang kretsløpsøkonomiprosjektet vårt for å sikre at denne måten å tenke på gjenspeiles gjennom hele selskapet og det fellesskapet vi arbeider i, for eksempel resirkulering av blekkpatroner hos Epson Telford og gjennomført tredjepartssertifisering i alle våre prosesser.

Noen av resultatene så langt

Mål

Betydningen av målene våre for Europa

Epsons europeiske bærekraftsrapport, med tittelen «Det grønne valget», viser vår satsing på selskapets sosiale ansvar (CSR) gjennom hele konsernet. Den fremhever fremskrittene våre innen energi-, vann- og CO₂-innsparinger gjennom hele Epsons europeiske fotavtrykksorganisasjon, vår fokus på hele forsyningskjeden og produksjonsleddet, og vårt arbeid for å skape miljøbevisste produkter som gjør at bedrifter kan redusere sine miljøfotavtrykk.

Miljøhistorikk

Epsons historie med miljøprosjekter og retningslinjer begynte med et obligatorisk program for forurensningskontroll som ble fulgt opp gjennom 40 år med gode resultater. Innen utgangen av 1990-årene hadde Epson begynt å publisere de oppnådde resultatene i en årlig miljørapport. Etter årtusenskiftet har Epson nok en gang utvidet miljøinnsatsen og er nå aktivt med i prosjekter knyttet til skogplanting, energikontroll og nullutslipp. Les mer om noen av Epsons milepæler innen miljøarbeid nedenfor.

Harmoni, samarbeid og engasjement for miljøet

Epson ble grunnlagt i 1942 i Suwa, en by som ligger i de vakre omgivelsene i Nagano prefektur. Harmonisk sameksistens med lokalsamfunnene vi opererer i, har lenge vært en hjørnestein i selskapet, og selv om virksomheten vår nå har vokst og blitt helt global, har vår kultur for respekt for miljøet aldri sviktet. Vi viste dette i 1988, da Epson ble verdens første selskap som kunngjorde at de ville eliminere ozon-skadelige klorfluorkarboner (CFC-er) i selskapet.

1942 - 2010+

Epsons teknologi drives av vårt engasjement til samfunnet og miljøet. Vi fokuserer på det essensielle og eliminerer det unødvendige for å skape større verdi. Med denne filosofien i sentrum har Epson alltid strebet for å oppfylle krav til bærekraftighet og vil fortsette å gjøre dette.

Livssyklustankegang

Fra den første tegningen til produktet leveres til gjenvinning: Alle produktene våre er utviklet med tanke på en miljømessig bærekraftig livssyklus. Dette er nøkkelstrategien bak de miljøvennlige produktene våre, og den bærer innsatsen for å redusere miljøpåvirkningen vår videre fra fabrikken og til de tusen hjem og kontorer.

I planleggingsfasen for et nytt produkt setter vi oss konkrete mål for hvilke miljøspesifikasjoner produktet skal oppnå. Og vi har innført en design-for-miljø-prosess (DfE) prosess der vi evaluerer hvor godt vi fulgte opp i og etter designsfasen.

Miljøforvaltning

Vi har alle en rolle å spille for å bygge en bedre fremtid. For Epson betyr rollen som bærekraftig selskap å være oppmerksom på alle ledd i organisasjonen – fra den minste lyspære til den største fabrikken.

Forretningsenheter innenfor Epson-gruppen fastsetter sine egne miljøhandlingsplaner og gjennomfører aktivitetene ved hjelp av et system for miljøforvaltning. Vi gjennomfører intern evalueringer for å kontrollere resultatene mot planene og sette inn korrigerende tiltak om nødvendig.

Vi har som mål å:

Nytt perspektiv

Vår forpliktelse ender ikke ved porten til Epsons produksjonslokaler. Arbeidet vi har lagt ned, påvirker allerede de daglige arbeidsrutinene til kundene og samarbeidspartnerne våre.

Bilde «Earth glinting in the sun» © ESA/NASA

Produkter

Epson har som mål å utvikle miljøbevisste produkter, noe som betyr at bærekraft er med fra første sekund og gjennom hele produksjonen. I tillegg til en miljøvennlig design innebærer dette også eliminering av skadelige stoffer i hele produktutvalget vårt.

Potensielle besparinger i energikostnader og CO₂ -utslipp⁶ for Epson-kunder

Ved å bytte til Epson-blekkskrivere for bedrifter kan kundene våre spare opptil 65,7 millioner euro på strømregningen og opptil 124 000 tonn CO i løpet av to år.

Miljøbevisste produkter

Produksjon

Den miljømessige optimaliseringen av produksjonsprosessen vår er et av kjerneområdene der retningslinjene brukes aktivt. Vi fokuserer først og fremst på å forhindre global oppvarming, eliminere utslipp og kontrollere kjemiske stoffer. Videre konsentrerer vi innsatsen om å forbedre transportsystemet, finne gode løsninger for behandling av vann og substanser og sørge for sertifisert styring av miljørisiko.

Miljøet – i sentrum for alle prosessene våre

Våre fabrikklokaler i Telford i Storbritannia leder an i Seiko Epsons miljøengasjement, og var den første anlegget i gruppen som ble ISO 14001-sertifisert.

De har vært akkreditert med ISO 14001 siden 1996, og har fungert som et rammeverk for å styre våre aktiviteter og utføre jevnlige kontroller for å sikre at forbedringene ikke bare utføres, men at de også opprettholdes. Alt vi gjør gjennomtrenges av en kultur med kontinuerlige forbedringer.

Gjenvinning av produkter

Vi er opptatt av at produktene våre skal gjenvinnes på en bærekraftig og effektiv måte etter endt brukstid.

Dette er faktisk så viktig for oss at vi legger en gjenvinningsstrategi for produktene allerede på planleggingsstadiet. Alle våre ferdigstilte produkter overholder WEEE-direktivet fra 2005. For forbruksartikler som for eksempel blekkpatroner har vi opprettet et innsamlingssystem som sikrer at tomme patroner blir trygt returnert til Epson.

“For å verne om verdifulle miljøressurser og redusere avfall har vi som mål å samle inn og resirkulere så mange produkter og rekvisita som mulig.

Miljøbevisste samfunn

Vi anser det som vår plikt å støtte og videreføre strategiene våre i det globale samfunnet. Sammen med kundene og samarbeidspartnerne våre utvikler og deltar vi i programmer som styrker miljøbevisst tenkning og ansvaret for miljøet på ulike felt som Bærekraftig foretak, Bærekraftig teknologi, Bærekraftig kommunikasjon og Bærekraftig utdanning.

Miljøinformasjon

For å oppfylle selskapets sosiale forpliktelser (CSR) vil vi ta for oss miljøproblemene ved å gi kundene og samfunnet en høyere verdi enn det de forventer.

Erklæring om oppfylling av EU-krav

Epsons dokumenter om oppfylling av ulike krav kan leses på nettet og søkes på etter produkttype og produkt.

¹ Ikke-fornybare ressurser som olje og metaller

² 3639 IT-ansvarlige og ansatte i Frankrike, Tyskland, Spania, Italia og Storbritannia, utført av FLI på oppdrag av Epson i 2015

³ Wastlund, Reinikka, Norlander & Archer, 2005: http://www.radford.act.edu.au/storage/reading-on-screens-v-paper.pdf.

⁴ For å forstå disse tallene og hvordan de kan være til nytte for bedriften din, kan du gå til www.epson.no/maketheswitch.

⁵ Små mengder vann brukes til å opprettholde et visst nivå av luftfuktighet inne i systemet.

⁶ Beregnet på grunnlag av antall Epson blekkskrivere for bedrifter som ble solgt over de to siste kalenderårene (2016, 2017) på EU6-markeder, over en gjennomsnittlig brukstid for produktene på fire år.

⁷ Gå til www.epson.no/maketheswitch hvis du vil ha mer informasjon.

⁸ Markedsandelen basert på omsetning for SCARA-industriroboter i 2011–2016. (Kilde: Fuji Keizai «2012 - 2017 Worldwide Robot Market and Future Outlook»)

⁹ Sammenlignet med en Epson LS3 SCARA-robot

¹⁰ Sammenligning med forbindelse til Ethernet (230 V)

¹¹ Dette produktet selges av Seiko Watch Corporation.

¹² Sammenlignet med å klokkehodet (urkassen) i modellene i 7X-serien, som ble lansert i 2012.